1. Introductie

Onze samenleving verandert continue en daarmee verandert ook de belangstelling voor de voetbalsport en onze vereniging. RKVV Vijlen is geen afgeschermde en op zichzelf staande club.

In die samenleving, waar wij als vereniging middenin staan, zijn een aantal maatschappelijke factoren en ontwikkelingen te herkennen die ervoor kunnen zorgen dat een aantal van onze leden in de toekomst hun lidmaatschap van RKVV Vijlen zullen opzeggen en dat een gedeelte van potentiële nieuwe leden nooit lid zal worden.  Misschien leiden ze er zelfs toe dat beide groeperingen de voetbalsport voor altijd de rug toe keren.

Bovengenoemde factoren en ontwikkelingen zijn van zodanige aard dat ze door één individu (of zelfs een hele vereniging) niet te beïnvloeden zijn. In feite zijn het deze factoren en ontwikkelingen die de grootte van de “voetbalmarkt” bepalen, met andere woorden: het aantal mensen dat in aanmerking komt om de sport te beoefenen.

Hieronder horen zaken als: besteedbaar inkomen, bevolkingsgroei en samenstelling, overheidssubsidies, vrije tijd, imago van de voetbalsport ten opzichte van

concurrerende sporten, etc.

Er zijn natuurlijk voldoende mogelijkheden waarmee wij ons als voetbalvereniging kunnen onderscheiden van andere (voetbal)verenigingen. Hierbij kan worden gedacht aan begeleiding van nieuwe leden, begeleiding van teams in het algemeen, kwaliteit en beschikbaarheid van onze accommodatie,  hoogte contributie, sociaal gezicht van de vereniging, kantine en “après voetbal”,  kwaliteit van de training, etc.

Daarom is het bestuur ervan overtuigd dat de aandacht in de komende jaren erop gericht dient te zijn deze mogelijkheden ten volle te benutten en maatregelen te nemen die ertoe leiden dat RKVV Vijlen zowel binnen als buiten de vereniging gezien en erkend wordt als een competitieve, recreatieve en gezellige vereniging.

RKVV Vijlen is een vereniging waar leden bij willen blijven en niet-leden bij willen komen.

2. Visie RKVV Vijlen

RKVV Vijlen wil een zelfstandige voetbalvereniging in Vijlen zijn en blijven op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied.

Het moge duidelijk zijn dat “voetbal” centraal staat binnen onze vereniging, d.w.z. competitief maar zeker in de toekomst ook plezierig recreatief voetballen, in een gezellige ambiance op een goed onderhouden accommodatie, met mogelijkheden tot kwalitatieve verbetering van het spel door middel van training. Het technisch beleid, dat garant dient te staan om het voetbal op niveau te krijgen c.q. te houden, vormt dus een belangrijke pijler waarop onze vereniging rust. De hoofdlijnen van dit beleid hebben we voor vier doelgroepen binnen onze vereniging, te weten senioren (competitiespelers), junioren, recreanten en niet actieve ondersteunende leden, nader uitgewerkt in onderstaande doelstellingen.

2.1 Doelstelling senioren (competitiespelers)

Kwaliteit van het spel verhogen door middel van trainingen; voor zover mogelijk trachten met aanwas van spelers uit eigen gelederen in competitieverband op een bij de club passend amateurniveau te acteren. Het is van belang om in dit kader minimaal twee elftallen (huidige situatie) op de been te houden. Verder het plezier in het spelletje, de sociale binding met elkaar en de gezelligheid binnen de vereniging behouden dan wel verhogen.

2.2 Doelstelling junioren

Zoveel mogelijk kinderen (zowel leden als niet-leden) kennis laten maken met -en te winnen voor- het sporten in het algemeen en het voetballen bij RKVV Vijlen in het bijzonder (hoge participatiegraad). Spelvreugde is zeer belangrijk maar daarnaast ook trachten de kwaliteit van het spel te verhogen tot een aanvaardbaar prestatieniveau door middel van trainingen en het uitkomen in de diverse jeugdcompetities en toernooien. Binding met elkaar (teamsport en lid zijn van een vereniging) en betrokkenheid ouders verhogen. Tijdig inzetten op het behouden van leden op het moment dat de overstap kan/moet worden gemaakt naar de senioren. Daadkrachtig besturen richting jeugdafdeling en waar nodig trainers en jeugdleden ondersteunen.

2.3 Doelstelling recreanten

Het faciliteren en stimuleren van niet competitie spelers om wekelijks actief te zijn met bedrijven van de voetbalsport. Hierin spelvreugde, gezelligheid en sociale binding te verhogen en te behouden.

2.4 Doelstelling niet-actieve ondersteunende leden

Binding met de vereniging behouden dan wel verhogen middels het organiseren en faciliteren van diverse activiteiten binnen en buiten ons sportcomplex

2.5 Overigen

De vereniging stelt faciliteiten, zoals het gebruik van het veld en materialen, ter beschikking aan initiatieven die erop zijn gericht om alle jeugd (niet alleen leden) vrijblijvend te laten kennismaken met (voetbal)sport. RKVV Vijlen wil hiermee een bijdrage leveren aan het stimuleren tot bewegen door jeugdigen.

3. Organisatie

De Algemene Ledenvergadering (ALV), het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB) en diverse commissies vormen samen grofweg de organisatie van RKVV Vijlen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de organisatie verwijzen we naar het “Organigram RKVV Vijlen” (bijlage 1).

De organisatie heeft als taak alles zodanig te regelen en te beheersen dat al onze leden, op verantwoorde wijze, naar volle tevredenheid kunnen genieten van de voetbalsport en de daarbij behorende gezelligheid.

Dit betekent zowel op beleidsmatig en planmatig gebied als wel in de uitvoering.

3.1 Organisatorische bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Alle leden zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op onze accommodatie. Hieronder wordt verstaan het goede voorbeeld geven, iemand aanspreken op onwenselijk gedrag of wangedrag aan de kaak stellen. In de door het AB opgestelde “Gedragscode RKVV Vijlen” hebben we afspraken en regels neergelegd zodat we binnen de club weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen.

De ALV neemt besluiten die alle leden aangaan, zowel op financieel als op organisatorisch vlak. Tevens moet de ALV de jaarrekening goedkeuren.

Het DB heeft de dagelijkse leiding van de vereniging. Het DB kan, binnen vastgestelde kaders, direct besluiten nemen als dat nodig is voor een goede besturing. Deze besluiten worden dan achteraf ter goedkeuring aan het AB voorgelegd.

Tevens bereidt het DB de stukken en voorstellen ten behoeve van besluitvorming voor die worden besproken tijdens de vergaderingen van het AB.

Het AB controleert het DB. Daarnaast neemt het AB, op basis van de stukken van het DB, besluiten en bereidt zij de besluitvorming ten behoeve van de ALV voor.

De diverse commissies (zie bijlage 1), hebben de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om de, aan toegewezen commissie, zijnde zaken te regelen en te organiseren.

3.2 Financiële bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Uitgaven kleiner dan € 10.000, die betaald worden uit eigen middelen, worden door het Bestuur achteraf gemeld in de ALV.
 • Uitgaven groter dan € 10.000 en investeringen waarvoor een lening aangegaan moet worden, moeten altijd voorgelegd worden aan de ALV.
4. De vereniging (intern)

De vereniging telt verschillende doelgroepen die ieder hun eigen belangen hebben.

4.1 Junioren

De Jeugdleden nemen bij RKVV Vijlen een belangrijke plaats in. Om aan de belangen van onze jeugdleden te kunnen blijven voldoen hebben we sinds 2008 een samenwerkingsverband met buurvereniging Rood Groen LVC ’01. Samen met de Jeugdcommissie van Rood Groen LVC ’01 probeert de Jeugdcoördinator van RKVV Vijlen ervoor dat onze jeugdleden elke week met plezier kunnen deelnemen aan het voetbalspel. Plezier en (voetbal)ontwikkeling zijn zaken die voor jeugdleden zeer belangrijk zijn. Uiteindelijk fungeert de jeugdafdeling als opleidingsinstituut voor de senioren.

Belangen Junioren:

 • Met respect behandeld worden
 • Een goede voetbal-opleiding;
 • Een leuke sfeer;
 • Leuke competities en toernooien;
 • Mogelijkheid om zijn/haar talenten te ontplooien;
 • Het beoefenen van het voetbalspel met kinderen uit dezelfde leeftijdscategotie;
 • Goede aansluiting tussen jeugdteams en seniorenteams;
 • Kweek uit eigen jeugd-gelederen zoveel mogelijk kansen geven bij senioren.
4.2 Seniorleden (competitiespelers)

Met competitiespelers worden spelende leden vanaf 18 jaar bedoeld die in competitieverband de voetbalsport beoefenen. Momenteel heeft RKVV Vijlen twee elftallen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde competities. Ons beleid is gericht op het behoud en/of de uitbreiding van het aantal huidige aantal seniorenleden.

Naast de actieve spelers zijn ook andere personen direct betrokken bij de elftallen en het in goede banen leiden van alle (voetbal)activiteiten. Verantwoordelijk voor het technisch beleid met betrekking tot de twee elftallen is een van buiten de vereniging aangetrokken trainer die in het bezit is van de door de KNVB vereiste diploma’s om op het betreffende amateurniveau te mogen trainen.  Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzorgen van de trainingen en het samenstellen van de twee elftallen, dit laatste in overleg met de begeleiders van de teams. Voor deze begeleiders achten wij het wenselijk dat ze een (prestatieve) voetbalachtergrond hebben. Naast een begeleider(s) is bij elk elftal ook een assistent scheidsrechter vereist en is het hebben van een verzorger voor de vereniging zeker geen overbodige luxe.

De thuiswedstrijden voor de elftallen uitkomend in de categorie B van het veldvoetbal worden geleid door een “clubscheidsrechter”.

Belangen competitiespelers:

 • Voldoende trainingsmogelijkheden;
 • Trainer met vereiste diploma’s en dus voldoende kwaliteiten;
 • Voldoende clubscheidsrechters;
 • Ruime gelegenheid om te spelen;
 • Een prettige sfeer op de vereniging;
 • Goede informatieverstrekking;
 • Goed verzorgde accommodatie en kantine.
4.3 Niet actieve ondersteunende leden

Onder niet actieve ondersteunende leden worden die leden verstaan die niet meer deelnemen aan het reguliere seniorenvoetbal. Deze leden hebben voor de vereniging grote waarde en wel om de volgende redenen:

 • Binding houden met de vereniging waar men vaak al langdurig lid van is;
 • Bijdrage leveren aan het functioneren van de vereniging;

Belangen niet actieve ondersteunende leden:

 • Een prettige sfeer op de vereniging;
 • Goede informatieverstrekking;
 • Het organiseren van activiteiten.
4.4 Nieuwe leden

Voor nieuwe leden is met name van belang:

 • Prettige, open sfeer in de vereniging, gevoel welkom te zijn;
 • Goede opvang en uitleg over het functioneren van de vereniging.
4.5 Bestuurs- en commissieleden

RKVV Vijlen telt momenteel 9 bestuursleden met inbegrip van de leden van het dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, algemeen secretaris, wedstrijdsecretaris en penningmeester. Ter ondersteuning van het bestuur kennen we binnen onze vereniging commissies (zie bijlage 1) die allerlei werkzaamheden voor hun rekening nemen. Zowel de bestuursleden als de leden van de commissies zijn vrijwilligers zonder wie onze voetbalvereniging niet optimaal kan functioneren. Voor deze groep vrijwilligers is het volgende van belang:

 • Prettige en open sfeer in de vereniging;
 • Helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Helderheid over de visie en het beleid van de vereniging;
 • Duidelijke afspraken;
 • Gezond, door leden geaccepteerd, financieel beleid;
 • Samenwerking is stimulerend;
 • Waardering voor het werk;
 • Goede communicatie.
5. De vereniging en zijn omgeving

RKVV Vijlen heeft naast de eigen leden ook te maken met de omgeving die eigen belangen kent en impact heeft op onze vereniging.

5.1 Beroepskrachten (trainer)
 • Altijd iemand van buiten de vereniging;
 • Helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Een duidelijke lijn naar het bestuur; wie is het aanspreekpunt;
 • Goede en heldere zakelijke afspraken;
 • Een duidelijk beleid in de vereniging; wat wil men bereiken of streeft men na.
5.2 Externe belanghebbenden
 • Collega voetbalverenigingen, en andere verenigingen binnen en buiten de Gemeente Vaals; mogelijkheid voor samenwerking, afstemming en uitwisseling van informatie.
 • KNVB en met name district Zuid II; competities, toernooien, opleidingen, uitwisseling van informatie en ideeën, ondersteuning;
 • Gemeente; exploitatieovereenkomst, samenwerking, subsidies, financiën;
 • Sponsors en donateurs die door hun financiële bijdragen mede zorgen voor het voortbestaan van RKVV Vijlen als zelfstandige voetbalvereniging.
6. Analyse

Onze voetbalvereniging bestaat nu 87 jaar. Dat zaken geregeld en gedaan worden is in die jaren haast een vanzelfsprekendheid geworden. Vanzelfsprekendheid is geen goede ontwikkeling. We moeten ons elk moment weer inspannen om datgene te bereiken wat we willen, nu en in de toekomst. Dit heeft alles te maken met de organisatie en de gedrevenheid en bedrevenheid van de leden en de vrijwilligers. Hierna volgen een aantal onderwerpen die direct of indirect invloed hebben of kunnen hebben op het bestaansrecht van de vereniging.

Onderwerp Invloed Conclusie/opmerkingen
Concurrentie +/- Andere voetbalverenigingen hebben directe invloed op het ledenaantal evenals andere sporten. We moeten ons onderscheiden d.m.v. kwaliteit in begeleiding, training en de sociale contacten.
Vergrijzing +/- Dit is een natuurlijke ontwikkeling die binnen onze vereniging steeds meer voelbaar wordt. Het aantal spelers dat “vroegtijdig” met structureel competitievoetbal stopt ligt hoog. Deze leden wil wel regelmatig het 2de elftal ondersteunen. Het aantal jeugleden dat de overstap zal maken naar de senioren blijft laag en dit zal de komende jaren niet veranderen.
Economie Matig Contributie en consumptieprijzen zo laag mogelijk houden.
Vrije tijd Groot De vrije tijdsbesteding van de groep 25 tot 40 jaar is anders dan in het verleden. Leden maken, met name op wedstrijddagen (weekend), vaker de keuze voor het gezin. Hoewel dit begrijpelijk is blijft het van belang het club- en teambelang te benadrukken zodat spelers zich niet te gemakkelijk afmelden.
Trainingen Groot De trainingsopkomst van het 2de team is niet hoog. Op dinsdag kunnen spelers met de selectie trainen. Hier wordt beperkt gebruik van gemaakt. Op donderdag traint een deel van de spelers met de recreanten mee. Doordat de frequentie en de intensiteit van de training afneemt worden spelers gevoeliger voor blessures.
Locatie +/- Uitbreiding is niet mogelijk. We kunnen wel binnen de bestaande grenzen aanpassingen doen, b.v. aan het gebouw.
Jeugd Groot Door de samenwerking met Rood Groen LVC hebben wij de jeugd nog steeds veel te bieden op het gebied van begeleiding, trainingen en in competitieverband spelen. Daarnaast faciliteren wij op vrijdagavond voor alle jeugd van Vijlen e.o. “straatvoetbal” op ons complex.
Aantal inwoners Groot Dit is direct verbonden aan de locatie. Het aantal inwoners van Vijlen zal de komende jaren nauwelijks stijgen of dalen. Wel is er een tendens waarneembaar dat het aantal jonge gezinnen toeneemt. Middels de voetbalactiviteit op vrijdagavond proberen wij de jeugd warm te maken voor de (voetbal)sport.
Vrijwilligers Groot Het hebben van vrijwilligers is van levensbelang voor de club. Het werven van vrijwilligers wordt steeds lastiger. We hebben een grote vaste kern van vrijwilligers. Die moeten wij koesteren. Ook hier speelt de vergrijzing echter een grote rol.
Onderhoud/

Kwaliteit accommodatie

Groot We moeten alles in het werk stellen om de huidige inzet en kwaliteit van de uitvoering te handhaven.

De afhankelijkheid van vrijwilligers is groot.

Gezelligheid/

Sfeer

Groot Een bindmiddel voor veel leden zijn de trainingen (met name de donderdagtraining) en competitie.

Feestavonden/spelletjesavonden/recepties. De ambiance moet goed zijn zowel in als buiten de kantine. Hierin moeten we durven investeren.

Maatschappelijke ontwikkeling Groot Vrije tijd, vergrijzing en maatschappelijke ontwikkeling hebben veel met elkaar van doen. De jeugd en met name de oudere jeugd hebben een compleet andere invulling van de vrije tijd dan in het verleden.
Betaalbaarheid Groot De financiële bijdragen worden omschreven in de beleidsnota Financiën (zie hoofdstuk 10).
Solvabiliteit Groot De financiële huishouding is gezond en borgt op financieel gebied de continuïteit van RKVV Vijlen als zelfstandige vereniging. E.e.a. is omschreven in de beleidsnota Financiën.
Communicatie Groot Communicatie is een essentieel onderdeel van het goed functioneren van onze club. We hebben de website van RKVV Vijlen als officieel informatiekanaal en daarnaast, nieuwsbrieven, facebook, e-mail en diverse What’s App groepen.
7. Aanpak

Om de vereniging RKVV Vijlen nu en in de toekomst goed draaiende te houden is het van belang te behouden wat goed is, verbeteren wat beter kan, met de tijd mee gaan en ons te onderscheiden van andere verenigingen. Hiertoe dienen we zaken helder te definiëren en vast te leggen. Dit beleidsplan, het bestuursreglement en de Gedragscode RKVV Vijlen vormen hiervoor de basis.

Voor een omschrijving van de werkzaamheden en bevoegdheden van de diverse commissies (en taakverdeling bestuursleden) verwijzen wij naar het als bijlage 1 toegevoegde organigram van onze vereniging.

Willen we in het algemeen de voetbalfaciliteiten en de daarbij behorende gezelligheid en betrokkenheid van onze leden en met name de vrijwilligers op een hoog peil houden en willen we ons onderscheiden van andere verenigingen dan zullen we voortdurend bezig moeten zijn met het aanpassen en verbeteren van hetgeen er bestaat.

Ons beleid voor de komende 5 jaren zal dan ook op de volgende speerpunten gericht zijn:

– Behouden en verbeteren organisatiestructuur;

– Actief vrijwilligersbeleid (behoud en werving);

– Technisch beleid waar mogelijk verbeteren;

– Verbeteren en onderhoud accommodatie;

– Investeren in gezelligheid (zorgen voor meer “schwung” binnen vereniging);

– Actief communicatiebeleid (o.a. nieuwsbrief);

– Verantwoord en gezond financieel beleid;

– Investeren in behoud binding van jeugdleden met club en werving nieuwe jeugdleden;

– Behoud van seniorleden (competitiespelers);

– Actief wervingsbeleid van nieuwe seniorleden (competitiespelers).

Vanwege capaciteitsgebrek in beschikbare mensen en tijd is het ondoenlijk om al deze speerpunten tegelijkertijd op te pakken. Daarom benoemen wij in de ALV voor aanvang van het nieuwe seizoen een aantal punten die wij in dat seizoen gaan oppakken en maken hiervoor een plan van aanpak. In de daaropvolgende ALV evalueren wij de gedane inspanningen om de gestelde doelen te realiseren en de bereikte resultaten.

8. Wederkerigheid

Voor de verwezenlijking van dit beleid is het nodig dat elk lid van RKVV Vijlen, zonder uitzondering, een stuk verantwoordelijkheid neemt en dit niet uitsluitend overlaat aan bestuur, commissies en vrijwilligers. Van de leden wordt verwacht dat zij gevraagd en ongevraagd eveneens een bijdrage leveren aan de doelstellingen van RKVV Vijlen. Hierbij valt o.a. te denken aan kantinedienst, onderhoud clubgebouw, wassen reclameborden en het organiseren van activiteiten. Leden kunnen ideeën en initiatieven aandragen bij het bestuur.

9. Veiligheid

Iedereen die betrokken is bij RKVV Vijlen dient op het voetbalcomplex verzekerd te zijn van een veilige omgeving. RKVV Vijlen is een vereniging waar sportplezier centraal staat en waar geen ruimte is voor agressie, intimidatie en seksueel overschrijdend gedrag. grensoverschrijdend gedrag is een verscheidenheid aan gedragingen waar het gaat over het toebrengen van (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals:

 • Intimidatie en machtsmisbruik. Denk aan iemand angst aanjagen, onder druk zetten of overmatige controle uitoefenen.
 • Seksuele intimidatie en misbruik. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding), dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast.
 • Discriminatie, het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen, zoals seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), handicap etc.
 • Pesten. Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met structureel/herhalend karakter.
 • Agressie en geweld

De vereniging besteed actief aandacht aan veiligheid middels voorlichting aan haar leden in o.a. de nieuwsbrief.

9.1 Vertrouwenspersoon

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het bestuur streeft ernaar deze vertrouwenspersoon aan te stellen binnen de vereniging maar stelt wel als doel dat aangewezen vertrouwenspersoon geen bestuurslid mag zijn!

Het streven is om de omschrijving van de vertrouwenspersoon in 2024 in het beleidsplan op te nemen en daarnaast voor 2025 de vertrouwenspersoon binnen de vereniging aangewezen te hebben.

10. Financieel
10.1 Algemeen

Door de penningmeester wordt een jaarverslag samengesteld welk voldoet aan de wettelijk te stellen eisen. Dit wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de ALV.

10.2 Financiële doelstellingen

De financiële doelstellingen binnen RKVV Vijlen zijn:

 • blijven acteren als een zelfstandige vereniging, ook op financieel gebied.
 • Een gezonde financiële situatie waarborgen hetgeen inhoudt dat de vereniging voldoende eigen middelen heeft om op korte en lange termijn aan al haar financiële verplichtingen te voldoen.
 • Het realiseren van een kostendekkende begroting (de te ontvangen inkomsten dekken de te betalen uitgaven c.q. kosten).
10.3 Inkomsten

De hoofdinkomsten van de vereniging worden verkregen uit de navolgende ontvangsten, te weten: contributies, kantine-opbrengsten, bijdrage gemeente Vaals, beschikbare subsidiegelden en sponsorgelden. Belangrijke andere inkomstenbronnen zijn: oud papier, donateursactie en entreegelden/fruitmand.

10.3.1 Contributies

De leden betalen contributie, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen senioren, junioren en niet actieve ondersteunende leden. Wij streven ernaar om de contributie betaalbaar te houden zodat deze geen drempel vormt om lid te blijven/worden van de vereniging.

10.3.2 Kantine-opbrengsten

Kantine-inkomsten zijn van evident belang. Ons beleid is erop gericht om de consumptieprijzen op een acceptabel niveau te houden hetgeen wij willen bewerkstelligen door de inzet van vrijwilligers.

10.3.3 Bijdrage gemeente Vaals

Van de gemeente Vaals ontvangen wij jaarlijks een vergoeding, ter gedeeltelijke dekking van de exploitatiekosten voor het onderhoud van de velden, de energiekosten van de kleedkamers alsmede de kantine.

10.3.4 Subsidie gemeente Vaals

Jaarlijks wordt bij de gemeente Vaals een subsidie aangevraagd, op basis van het aantal jeugdleden binnen de RKVV Vijlen.

10.3.5 Sponsoring

Sponsoring biedt de mogelijkheid om extra uitgaven te doen, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke vervanging van wedstrijdmaterialen het up to date houden van onze accommodatie etc. Hiervoor is sponsoring door het bedrijfsleven van Vijlen en omgeving zeer gewenst c.q. noodzakelijk; voor de uitvoering wordt verwezen naar het sponsorplan.

10.3.6 Overige opbrengsten

Deze inkomstenbronnen willen wij in stand houden c.q. uitbreiden met medewerking van (spelende) leden en vrijwilligers.

11. Sponsorbeleid
11.1 Commissie Public Relation

In de commissie public relation zijn alle activiteiten m.b.t. sponsoring en public relation ondergebracht. Deze commissie onderhoudt ook alle contacten in de relationele sfeer met sponsors en leden in de breedste zin.

Sponsors worden benaderd door de volgende groepen en/of voor de volgende activiteiten binnen de vereniging:

 • senioren
 • niet actieve ondersteunende leden
 • jeugdcommissie
 • spelletjesavonden
 • carnavalsavond
 • bij jubilea van de vereniging

Dit vraagt om coördinatie, om een uniform sponsorbeleid uit te voeren en om wildgroei in het benaderen van sponsoren te voorkomen.

11.2 Taken commissie

Het uitvoeren van alle taken m.b.t. sponsoring wat o.a. inhoudt:

Samenstellen van sponsorpakketten, sponsors benaderen, verzorgen van reclame borden, financiële bewaking enz. enz.

Maar ook het verzorgen van:

 • attenties bij recepties/bruiloften/jubilea
 • raamaffiches
 • kaartjes bij communie/geboorte/overlijden enz.
11.3 Opbrengsten

Geldelijke opbrengsten uit sponsoring via een viertal door ons aangeboden sponsorpakketten of in welke andere vorm dan ook, komen ten goede aan de gehele vereniging. Deze sponsorpakketten kunnen bestaan uit een reclamebord buiten of een promotiebord binnen, beide met een verwijzing op de internetsite van RKVV Vijlen. Ook combinaties van genoemde reclame-uitingen zijn mogelijk natuurlijk allemaal met een verschillend prijskaartje.

Tenue’s/materialen, gesponsord door shirtsponsor of anders, komen ten goede aan het team of de doelgroep waarvoor ze specifiek bedoeld zijn (eis van de sponsor) of anders (bij geen voorkeur van de sponsor) aan het team dat of de doelgroep die toe is aan bijv. een nieuw tenue of uitrusting.

11.4 Organisatie

Met betrekking tot de organisatie en bevoegdheden van de commissie public relation verwijzen wij naar het als bijlage 1 toegevoegde organigram (en taakverdeling bestuursleden) van onze vereniging.

Bijlage 1 Organigram