Introductie

Onze samenleving verandert continue en daarmee verandert ook haar belangstelling voor de voetbalsport en onze vereniging. RKVV Vijlen is dus zeker geen afgeschermde en op zichzelf staande club.

In die samenleving, waar wij als vereniging dus midden in staan, zijn een aantal maatschappelijke factoren en ontwikkelingen te herkennen die ervoor kunnen zorgen dat een aantal van onze leden in de toekomst hun lidmaatschap van RKVV Vijlen zullen opzeggen en dat een gedeelte van potentiële nieuwe leden nooit lid zal worden.  Misschien leiden ze er zelfs toe dat beide groeperingen de voetbalsport voor altijd de rug toe keren.

Bovengenoemde factoren en ontwikkelingen zijn van zodanige aard dat ze door één individu (of zelfs een hele vereniging) niet te beïnvloeden zijn. In feite zijn het deze factoren en ontwikkelingen die de grootte van de “voetbalmarkt” bepalen, met andere woorden: het aantal mensen dat in aanmerking komt om de sport te beoefenen.

Hieronder horen zaken als: besteedbaar inkomen, bevolkingsgroei en samenstelling, overheidssubsidies, vrije tijd, imago van de voetbalsport ten opzichte van

concurrerende sporten, etc.

Daarnaast zijn er natuurlijk voldoende mogelijkheden waarmee wij ons als voetbalvereniging kunnen onderscheiden van andere (voetbal)verenigingen: begeleiding van nieuwe leden, begeleiding van teams in het algemeen, kwaliteit en beschikbaarheid van onze accommodatie,  hoogte contributie, sociaal gezicht van de vereniging, kantine en “après voetbal”,  kwaliteit van de training, etc.

Daarom is het bestuur ervan overtuigd dat de aandacht in de komende jaren erop gericht dient te zijn deze mogelijkheden ten volle te benutten en maatregelen te nemen die ertoe leiden dat RKVV Vijlen zowel binnen als buiten de vereniging gezien en erkend wordt als een competitieve, recreatieve en gezellige vereniging.

Met andere woorden: een vereniging waar leden bij willen blijven en niet-leden bij willen komen.

De visie van RKVV Vijlen

RKVV Vijlen wil allereerst een zelfstandige voetbalvereniging zijn en blijven op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied.

Het moge duidelijk zijn dat “voetbal” centraal staat binnen onze vereniging, d.w.z. competitief maar zeker in de toekomst ook plezierig recreatief voetballen, in een gezellige ambiance op een goed onderhouden accommodatie, met mogelijkheden tot kwalitatieve verbetering van het spel door middel van training. Het technisch beleid, dat garant dient te staan om het voetbal op niveau te krijgen c.q. te houden, vormt dus een belangrijke peiler waarop onze vereniging rust. De hoofdlijnen van dit beleid hebben we voor drie doelgroepen binnen onze vereniging, te weten senioren (competitiespelers), junioren en senioren (veteranen) nader uitgewerkt in onderstaande doelstellingen.

a. Doelstelling senioren (competitiespelers)

Kwaliteit van het spel verhogen door middel van trainingen; voor zover mogelijk trachten met aanwas van spelers uit eigen gelederen in competitieverband op zo hoog mogelijk amateurniveau te acteren. Plezier in het spelletje, binding met elkaar en gezelligheid behouden dan wel verhogen.

b. Doelstelling junioren

Zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met en te winnen voor de voetbalsport in het algemeen en RKVV Vijlen in het bijzonder (hoge participatiegraad). Spelvreugde is zeer belangrijk maar daarnaast ook trachten de kwaliteit van het spel te verhogen tot een aanvaardbaar prestatieniveau door middel van trainingen en het uitkomen in de diverse jeugdcompetities en toernooien. Binding met elkaar (teamsport en lid zijn van een vereniging) en betrokkenheid ouders verhogen.

c. Doelstelling senioren (veteranen)

Helaas heeft het veteranenteam van RKVV Vijlen in 2015 door een gebrek aan spelers haar laatste wedstrijd gespeeld waarmee een einde is gekomen aan jarenlang plezierig recreatief voetballen op de zaterdagmiddag.

De veteranencommissie bestaat echter wel nog en heeft zich ten doel gesteld de binding met elkaar en de vereniging, alsmede de gezelligheid te behouden dan wel te verhogen middels het organiseren van allerlei activiteiten binnen en buiten ons sportcomplex.

Organisatie

De Algemene Ledenvergadering (ALV), het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en diverse commissies vormen samen grofweg de organisatie van RKVV Vijlen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de organisatie verwijzen we naar het “Organigram RKVV Vijlen” (bijlage 1).

De organisatie heeft als taak alles zodanig te regelen en te beheersen dat al onze leden naar alle tevredenheid kunnen genieten van de voetbalsport en de daarbij behorende gezelligheid.

Dit betekent zowel op beleidsmatig en planmatig gebied als wel in de uitvoering.

a. Organisatorische bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Alle leden zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op onze accommodatie. Hieronder wordt verstaan het goede voorbeeld geven, iemand aanspreken op onwenselijk gedrag of wangedrag aan de kaak stellen. In de door het Algemeen Bestuur opgestelde “Gedragscode RKVV Vijlen” hebben we afspraken en regels neergelegd zodat we binnen de club weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen.

De ALV neemt besluiten die alle leden aangaan, zowel op financieel als op organisatorisch vlak. Tevens moet de ALV de jaarrekening goedkeuren.

Het Dagelijks Bestuur heeft de dagelijkse leiding van de vereniging. Zij kunnen direct besluiten nemen als dat nodig is voor een goede besturing. Deze besluiten worden dan, achteraf, ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Tevens bereidt het Dagelijks Bestuur de stukken en voorstellen ten behoeve van besluitvorming voor die worden besproken tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur controleert het Dagelijks Bestuur als het gaat om het dagelijks besturen. Daarnaast nemen zij, op basis van de stukken van het Dagelijks Bestuur, besluiten en bereiden zij de besluitvorming ten behoeve van de ALV voor.

De diverse commissies (zie bijlage 1), hebben de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om de voor hen van belang zijnde zaken te regelen en te organiseren. Daarbij hebben zij tevens de verantwoordelijkheid deze zaken naar tevredenheid van de leden uit te voeren.

b. Financiële bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Uitgaven kleiner dan € 10.000, die betaald worden uit eigen middelen, worden door het Bestuur achteraf gemeld in de ALV.
 • Uitgaven groter dan € 10.000 en investeringen waarvoor een lening aangegaan moet worden, moeten altijd voorgelegd worden aan de ALV.
De vereniging (intern)

De vereniging telt verschillende doelgroepen die ieder hun eigen belangen hebben.

a. Junioren

De Jeugdleden nemen bij RKVV Vijlen een belangrijke plaats in. Om aan de belangen van onze jeugdleden te kunnen blijven voldoen zijn we sinds 2008 een samenwerkingsverband aangegaan met buurtvereniging Rood Groen LVC ’01. Samen met de Jeugdcommissie van Rood Groen LVC ’01 probeert de Jeugdcommissie van RKVV Vijlen er voor te zorgen dat onze jeugdleden elke week met plezier kunnen deelnemen aan het voetbalspel, ieder op zijn of haar eigen niveau. Plezier en (voetbal)ontwikkeling zijn zaken die bij de Jeugdcommissie hoog in het vaandel staan. Uiteindelijk fungeert de jeugdafdeling als opleidingsinstituut voor de senioren.

Belangen Junioren:

 • Een goede voetbal-opleiding;
 • Een leuke sfeer;
 • Serieus genomen worden;
 • Leuke competities en toernooien;
 • Mogelijkheid om talenten te ontplooien;
 • Voldoende andere jeugd van vergelijkbare leeftijd;
 • Goede aansluiting tussen senioren en jeugdteams;
 • Kweek uit eigen gelederen zoveel mogelijk kansen geven bij senioren.
b. Seniorleden (competitiespelers)

Met competitiespelers worden spelende leden vanaf 18 jaar bedoeld die in competitieverband de voetbalsport beoefenen. Momenteel heeft RKVV Vijlen

drie elftallen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde competities. Mede gezien de leeftijdsopbouw binnen onze vereniging en de te verwachten geringe aanwas vanuit de jeugdafdeling zullen de komende vijf jaar alle zeilen bijgezet moeten worden om drie elftallen op de been te houden. Ons beleid zal dan ook meer dan ooit gericht zijn op behoud van de huidige seniorleden en werving van nieuwe seniorleden.

Naast de actieve spelers zijn echter ook nog andere mensen direct betrokken bij de elftallen en het in goede banen leiden van het hele voetbalgebeuren.  Verantwoordelijk voor het technisch beleid met betrekking tot de drie elftallen is een van buiten de vereniging aangetrokken trainer die in het bezit is van de door de KNVB vereiste diploma’s om op een bepaald amateurniveau te mogen trainen.  Hij is verantwoordelijk voor het verzorgen van de trainingen en het samenstellen van de drie elftallen, dit laatste in overleg met de begeleiders van de teams. Voor deze begeleiders achten wij het wenselijk dat ze een (prestatieve) voetbalachtergrond hebben. Naast een begeleider(s) is bij elk elftal ook een grensrechter vereist en is het hebben van een verzorger voor de vereniging zeker geen overbodige luxe.

De thuiswedstrijden voor de elftallen uitkomend in de categorie B van het veldvoetbal dienen bovendien geleid te worden door een zogenaamde “clubscheidsrechter”.

Belangen competitiespelers:

 • Voldoende trainingsmogelijkheden;
 • Trainer met vereiste diploma’s en dus voldoende kwaliteiten;
 • Voldoende clubscheidsrechters;
 • Ruime gelegenheid om te spelen;
 • Een prettige sfeer op de vereniging;
 • Goede informatieverstrekking;
 • Goed verzorgde accommodatie en kantine.
c. Seniorleden (veteranen)

Onder veteranen werden die leden verstaan, die vanwege uiteenlopende leeftijdskenmerken niet meer onder het reguliere seniorenvoetbal speelden, maar wensten deel te nemen aan speciaal daartoe te plannen wedstrijden voor veteranenteams op zaterdag. Zoals reeds vermeld is hier in juni 2015 een einde aan gekomen door om uiteenlopende redenen te weinig beschikbare spelers. De veteranencommissie bestaat wel nog en heeft voor de vereniging grote waarde en wel om de volgende redenen:

 • Binding houden met de vereniging waar men vaak al langdurig lid van is;
 • Bijdrage leveren aan het functioneren van de vereniging;
 • Sportbeoefening in teamverband op oudere leeftijd mogelijk maken door deelname aan 45+ competitie te promoten.

Belangen veteranen:

 • Een prettige sfeer op de vereniging;
 • Goede informatieverstrekking;
 • Goed verzorgde accommodatie en kantine voor het organiseren van activiteiten en het spelen van wedstrijden.
d. Nieuwe leden

Naast bovengenoemde belangen van junioren, competitiespelers en veteranen hebben nieuwe leden ook eigen specifieke belangen, zoals:

 • Prettige, open sfeer in de vereniging, gevoel welkom te zijn;
 • Goede opvang en uitleg over het reilen en zeilen in de vereniging.
e. Bestuurs- en commissieleden

RKVV Vijlen telt momenteel 9 bestuursleden met inbegrip van de leden van het dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, algemeen secretaris, wedstrijdsecretaris en penningmeester. Ter ondersteuning van het bestuur kennen we binnen onze vereniging commissies (zie bijlage 1) die allerlei werkzaamheden voor hun rekening nemen. Zowel de bestuursleden als de leden van de commissies zijn vrijwilligers zonder welke onze voetbalclub ten dode zou zijn opgeschreven. Deze groep vrijwilligers kent natuurlijk ook zijn eigen belangen, waarvan wij noemen:

 • Prettige en open sfeer in de vereniging;
 • Helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Helderheid over de visie en het beleid van de vereniging;
 • Duidelijke afspraken;
 • Gezond, door leden geaccepteerd, financieel beleid;
 • Samenwerking is stimulerend;
 • Waardering voor het werk;
 • Goede communicatie.
De vereniging en zijn omgeving

RKVV Vijlen heeft naast zijn eigen leden ook te maken met zijn omgeving en die hebben zo ook hun eigen belangen en impact op onze vereniging.

a. Beroepskrachten (trainer)
 • Altijd iemand van buiten de vereniging;
 • Helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Een duidelijke lijn naar het bestuur; wie is het aanspreekpunt;
 • Goede en heldere zakelijke afspraken;
 • Een duidelijk beleid in de vereniging; wat wil men bereiken of streeft men na.
b. Externe belanghebbenden
 • Collega voetbalverenigingen, en andere verenigingen binnen en buiten de Gemeente Vaals; mogelijkheid voor samenwerking, afstemming en uitwisseling van informatie.
 • KNVB en met name district Zuid II; competities, toernooien, opleidingen, uitwisseling van informatie en ideeën, ondersteuning;
 • Gemeente; samenwerking, subsidies, financiën;
 • Sponsors en donateurs die door hun financiële bijdragen mede zorgen voor het voortbestaan van RKVV Vijlen als zelfstandige voetbalvereniging.
Analyse

Onze voetbalvereniging bestaat nu 80 jaar. Dat de “zaakjes” geregeld en gedaan worden is in die jaren haast een vanzelfsprekendheid geworden. Vanzelfsprekendheid is een slechte ontwikkeling. Dus moeten we ons elk moment weer inspannen om dat te bereiken wat we willen, nu en in de toekomst. Dit heeft alles te maken met de organisatie en de gedrevenheid en bedrevenheid van de vrijwilliger. Hierna volgen een aantal onderwerpen die direct of indirect invloed hebben of kunnen hebben op het bestaansrecht van de vereniging.

Onderwerp Invloed Conclusie/opmerkingen
Concurrentie +/- Andere verenigingen hebben directe invloed op het ledenaantal evenals andere sporten als b.v. volleybal. We moeten ons onderscheiden d.m.v. kwaliteit in begeleiding, training en in het algemeen aanpak.
Vergrijzing +/- Dit is een natuurlijke ontwikkeling die binnen onze vereniging steeds meer voelbaar wordt. Wel voetballen steeds meer leden competitief langer door. Het aantal jeugleden dat de overstap zal maken naar de senioren neemt de komende jaren drastisch af.
Economie Matig Contributie en consumptieprijzen zo laag mogelijk houden.
Vrije tijd Groot De vrije tijdsbesteding van de groep 25 tot 40 jaar is nogal afwijkend van het patroon wat we (de ouderen) gewend waren. Daar moeten we op inspelen.
Locatie +/- Uitbreiding is niet mogelijk. We kunnen wel binnen de bestaande grenzen aanpassingen doen, b.v. aan het gebouw.
Jeugd Groot Door de samenwerking met Rood Groen LVC hebben wij de jeugd nog steeds veel te bieden op het gebied van begeleiding, trainingen en in competitieverband spelen.
Aantal inwoners Groot Dit is direct verbonden aan de locatie. Aantal inwoners Vijlen zal de komende jaren nauwelijks stijgen of dalen. Wel is er een tendens waarneembaar dat het aantal jonge gezinnen toeneemt.
Vrijwilligers Groot Het hebben van vrijwilligers is van levensbelang voor de club. Het werven van vrijwilligers wordt moeizamer. We hebben gelukkig een grote vaste kern van vrijwilligers. Die moeten wij koesteren.
Onderhoud/

Kwaliteit accommodatie

Groot We moeten alles in het werk stellen om de huidige inzet en kwaliteit van de uitvoering te handhaven.

De afhankelijkheid van vrijwilligers is groot.

Gezelligheid/

Sfeer

Groot Een bindmiddel voor veel leden zijn de trainingen (met name de donderdagtraining) en competitie.

Feestavonden/kaartavonden/recepties. De ambiance moet goed zijn zowel in als buiten de kantine. Hierin moeten we ook durven investeren.

Maatschappelijke ontwikkeling Groot Vrije tijd, vergrijzing en maatschappelijke ontwikkeling hebben veel met elkaar van doen. De jeugd en met name de oudere jeugd hebben een compleet andere invulling van de vrije tijd dan  “vroeger”.
Betaalbaarheid Groot De financiële bijdragen worden omschreven in de beleidsnota Financiën (zie bijlage 2).
Solvabiliteit Groot De financiële huishouding is gezond en we moeten dat ook zo houden. E.e.a. is omschreven in de beleidsnota Financiën.
Communicatie Groot Communicatie is een essentieel onderdeel van het goed functioneren van onze club. We hebben het Info-blaadje, de website van RKVV Vijlen en e-mail. In de toekomst zullen we steeds meer accent leggen op de informatie via de website.
Aanpak

Om de vereniging RKVV Vijlen nu en in de toekomst goed draaiende te houden, het behouden van datgene wat goed is, verbeteren wat beter kan, met de tijd mee gaan en ons te onderscheiden van andere verenigingen, is het van belang dat we zaken helder definiëren en vastleggen. Dit beleidsplan, het bestuursreglement kantine, het rookbeleid en de Gedragscode RKVV Vijlen vormen een eerste aanzet hiertoe.

Voor een omschrijving van de werkzaamheden en bevoegdheden van de overige commissies verwijzen wij naar het als bijlage 1 toegevoegde organigram (en taakverdeling bestuursleden) van onze vereniging. De beleidsnota Financiën en het sponsorbeleid zijn als bijlagen 2 en 3 aan dit schrijven toegevoegd.

Willen we in het algemeen de voetbalfaciliteiten en de daarbij behorende gezelligheid en betrokkenheid van onze leden en met name de vrijwilligers op een hoog peil houden en willen we ons onderscheiden van andere verenigingen dan zullen we voortdurend bezig moeten zijn met het aanpassen en verbeteren van hetgeen er bestaat.

Ons beleid voor de komende 5 jaren zal dan ook op de volgende speerpunten gericht zijn:

– behouden en verbeteren organisatiestructuur;

– actief vrijwilligersbeleid (behoud en werving);

– technisch beleid waar mogelijk verbeteren;

– verbeteren en onderhoud accommodatie;

– investeren in gezelligheid (zorgen voor meer “schwung” binnen vereniging);

– actief communicatiebeleid;

– verantwoord en gezond financieel beleid;

– investeren in behoud binding van jeugdleden met club;

– behoud van seniorleden (competitiespelers);

– actief wervingsbeleid van nieuwe seniorleden (competitiespelers).

Vanwege capaciteitsgebrek in beschikbare mensen en tijd is het ondoenlijk om al deze speerpunten tegelijkertijd op te pakken. Daarom benoemen wij in de ALV voor aanvang van het nieuwe seizoen een aantal punten die wij in dat seizoen gaan oppakken en maken hiervoor een plan van aanpak. In de daaropvolgende ALV evalueren wij de gedane inspanningen om de gestelde doelen te realiseren en de bereikte resultaten.

Voor de verwezenlijking van dit beleid is het nodig dat elk lid van RKVV Vijlen zonder uitzondering een stukje verantwoordelijkheid neemt en dit niet uitsluitend overlaat aan bestuur, commissies en vrijwilligers die reeds nu maar zeker ook in de toekomst het voortouw zullen nemen om de gestelde doelen te bereiken.